PRESIDENT :
prof. Dr.Sc. Alexander Dreischuh

VICE-PRESIDENT :
acad. Angel Popov
prof. Dr.Sc. Evgenia Valcheva
Julia Varbanova

EXETUTIVE SECRETARY :
Prof. Dr.Sc. Ana I. Georgieva

MEMBERS :
prof. Dr.Sc. Vili Lilkov
Vyara Yordanova
assoc. Prof. PhD Galin Gulchev Gyulchev
prof. Dr.Sc. Ekaterina Batchvarova
Ekaterina Ilieva
assoc. Prof. PhD Elena Halova
prof. PhD Zhelyazka Raykova
prof. Dr.Sc. Ivan Lalov
asist. prof. PhD Liliya Atanasova
Prof. Dr.Sc. Latchezar Avramov
assoc. Prof. PhD Maya Gaydarova
PhD Maya Zhekova
Milka Dzhidzhova
assoc. Prof. PhD Mitko Gaidarov
prof. Dr.Sc. Miroslav Abrashev
assist. Prof. PhD Neli Dimitrova
assist. Prof. PhD Nikolay Dolchinkov
Penka Lazarova
prof. PhD Petko Vitanov
Assoc. Prof. PhD Radost Vasileva
asist. prof. PhD Stefan Valkov
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov