ПРОФ. ДФН ИВАН ЛАЛОВ
Председател на СФБ от 1992 г до 2001г

Роден на 4 октомври 1938 г в гр. Ловеч. Завършва средно образование в родния си град, а висше образование по физика през 1961 г във Физическия факултет на Софийския университет “Климент Охридски”. Специализира физика на твърдото тяло.

От 1961г е асистент в катедрата по “Опитна физика” (ФТТ) на Физическия факултет, от 1968 г. – ст. асистент, от 1976 г – главен асистент, от 1981г – доцент, а от 1991г – професор по физика на електромагнитните явления в катедра “Физика на кондензираната материя”.

От 1977 г е кандидат (доктор) по физика, а от 1988 г. – доктор на физическите науки. Декан е на Физическия факултет от 1991г до 1993 г. Ректор на Софийския университет “Климент Охридски” – от 1993 г до 1999 г. Председател е на Съвета на ректорите от 1993 г. до 1998 г.

Министър на образованието, науката и технологиите – 1997 г.

Основни лекционни курсове: “Електричество и магнетизъм”, “Оптика”, и “Физика на кондензираната материя” (и трите за специалност “Физика”) . “Физика на диелектриците” – (1981 – 1983 г.).

Основни научни области: Спектроскопия на молекулни кристали и системи (фононни и екситонни спектри), оптична активност на кондензирани среди, разсейване на неутрони в кристали.

Книги: “Електромагнитни явления” (1986; 1993), “Електричество, магнетизъм, оптика – първото велико обединение” (2002; 2005), “Физика на кондензираната материя” (в съавторство с В. Дечева, под печат).

Дейност в СФБ: Секретар на Софийски клон (1971 – 77), организацонен секретар на Централното ръководство (1977 - 1983), председател на СФБ (1992 – 2001), председател на ЦКК от 2001 г.

Председател на Балканския физически съюз от 2003 г.

Научен секретар на “Bulgarian Journal of Physics” (1972 –1992 год.).

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov