АКАДЕМИК Матей Матеев
(1940 - 2010)

Дата на раждане 10 април 1940 в гр. София, България


Образование и научни степени:

1964 Магистър – Софийски университет, Физически факултет
1971 Доктор – Софийски университет, Физически факултет
1980 Доктор на науките по специалност теоретична и математична физика – Обединен институт за ядрени изследвания, Лаборатория по теоретична физика, Дубна, Русия


Професионално развитие:

1964–1971 Асистент по теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет
1971–1980 Сътрудник в Лаборатория по теоретична физика, Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия
1981–1984 Доцент по теоретична физика, Софийски университет
1984– Професор по теоретична физика, Софийски университет
1983–1985 Декан на физическия факултет, Софийски университет
1985–1987 Заместник ректор на Софийския университет
1980–1989,
1995–
Член на факултетния съвет на физическия факултет, Софийски университет „Св.Кл.Охридски”
1983–1989
1995–
Член на Академическия съвет на Софийския университет
1993– Член на Научния съвет на Обединения институ за ядрени изследвания, Дубна, Русия
11.02.1992–
28.04.1994,
27.06.1995–
14.10.2003
Ръководител на катедра по теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет
1998 – Главен редактор на Български физически журнал
1999–2000 Делегат на Република България в Съвета на ЦЕРН
2003– Академик на БАН
2003– Fellow на Института по физика на Обединеното кралство
2006– Делегат на Република България в CCE–FU, Евроатом.


Политическа дейност

1986–1989 Заместник–председател на Комитета за наука при Министерския съвет на Република България
1990 Първи заместник министър на народната просвета
1990–1991 Министър на народната просвета на Република България
2006– Член на Президиума на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет на Република България


Обществена работа

1995–2001 Член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България
2001– Председател на Съюза на физиците в България
1997–2003 Заместник–председател на Балканския физически съюз


Научни интереси

Статии Повече от 110 публикации във водещи международни научни списания в областта на релативистката проблема за две тела, квантовата теория на полето, физиката на елементарните частици и високите енергии, високотемпературната свръхпроводимост.
Преподавателска дейност Лекции по квантова механика, квантова теория на полето, физика на елементарните частици
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov