ПРОФ. ДФН ИВАН ЗЛАТЕВ
(1926-2006)

Проф. И. Златев е дългогодишен председател на Дружеството на физиците в България. Под негово ръководство то прераства в Съюз на физиците в България.

Той е един от строителите на съвременното средно и висше образование по физика, на Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” в днешния му вид, на катедрата по теоретична физика. Голяма част от средното и старшето поколение физици у нас са били негови студенти, които с възхищение и интерес са слушали блестящите му лекции по теоретична механика, термодинамика и статистическа физика и квантова теория на полето.

Проф. Златев внася нов и принципно важен елемент в обучението по теоретична физика, изграждайки курса по квантова теория на полето, който открива пред студентите възможността да се доближат до предното равнище на научните изследвания в тази най- съвременна част от теоретичните физични изследвания .

Проф. Златев беше признат ръководител – декан на Физическия факултет, заместник ректор на Софийския университет, неизменен член на Факултетния и на Академическия съвети, ръководител на катедрата по Теоретична физика, вице-директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.

Проф Златев беше един от най-ярките български учени в областта на теоретичната физика. Той се заемаше с трудни и важни проблеми – в топлопроводността; обосновката на статистическата механика; квантовата теория на полетата, по-конкретно дисперсионни съотношения; в проверката на квантовата електродинамика при високи енергии; в изследването на разпределенията на Вигнер в квантовата механика. Във всички тези области той остави трайна следа.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov