У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА


"СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ"ВЪВЕДЕНИЕ

Съюзът на физиците в България (СФБ) е приемник и продължител на традициите на основаното през февруари 1898 г. Физико-математическо дружество в София, закрито през 1950 г.

През 1960 г. Дружеството се възстановява и организира секции във всички окръжни градове и се превръща в Българско физико-математическо дружество.

През 1971 г. Българското физико-математическо дружество се разделя на Дружество на физиците в НР България и Българско математическо дружество.

На 25.11.1989 г. Дружеството на физиците в НР България се реорганизира в СФБ - Съюз на физиците в България.

Настоящият устав е приет на Конгреса на СФБ на 14 май 2023 г.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Съюзът на физиците в България е доброволно, професионално-творческо сдружение, обединяващо лица и колективи, които работят или имат интереси в областта на физическите науки.

(2) Членове на СФБ могат да бъдат физически лица и юридически лица, които проявяват интерес или дейността им е свързана с физиката.

Чл.2. СФБ може да бъде колективен член на други научно-творчески и сродни сдружения у нас и в чужбина.


Вид на дейността

Чл.3. СФБ е сдружение с нестопанска цел в частна полза.

Чл.4. СФБ осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, както и с настоящия Устав.


Наименование и срок

Чл.5. Наименованието на сдружението е "Съюз на физиците в България". Изписва се и съкратено СФБ.

Чл.5а. Използвани съкращения:

1. Управителен Съвет - УС

2. Централната контролна комисия - ЦКК

3. Общо събрание - ОС

Чл.6. Сдружението е учредено без срок.


Седалище и адрес на управление

Чл.7. Седалището на СФБ е град София, община Лозенец.

Чл.8. Адресът на управлението на СФБ е: Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Джеймс Баучър" 5, 1164 София.II. ЦЕЛИ

Чл.9. Основните цели на СФБ са:

1. да обединява усилията на професионалистите в областта на физическите науки за тяхното развитие, изучаване и популяризиране, за издигане на техния обществен престиж, за пропагандиране и използване на техните постижения;

2. да насочва и координира дейността на своите членове за развитие на научно-изследователската работа в областта на физическите науки и за внедряване на научните постижения в стопанството, за контрол на състоянието, опазването и възстановяването на околната среда, за усвояване на тези науки в системата на образованието и подготовката на кадри, за популяризиране на научните знания от областта на физическите науки;

3. да подпомага и поощрява творческите инициативи на своите членове и тяхното професионално реализиране и усъвършенстване; да съдейства за подобряване кадровата и материална база на научно-техническата и преподавателската дейност;

4. да полага грижи за усъвършенстване на учебно-преподавателската работа във всички видове и степени училища и за подготовката и специализацията на млади кадри;

5. да изготвя прогнози, становища, оценки и препоръки, засягащи научно-техническото, екологичното и културното развитие на страната, които са от компетентността на физиците, и да съдейства за внедряване на постиженията на физическите науки в производството и за решаване на проблемите на екологията;

6. да пропагандира и разпространява постиженията на физическите науки, както и положителния педагогически опит в преподаването на физика и астрономия;

7. да изяснява пред обществеността ролята и значението на физическите науки и необходимостта от тяхното развитие и изучаване, да изяснява и застъпва интересите на физическите науки пред държавните и обществените органи;

8. да прави предложения по въпросите на развитието и приложението на физиката, на обучението по физика, както и по екологични въпроси, свързани с физиката;

9. да осъществява развойна и научно-внедрителска дейност;

10. да развива и поддържа материална база за творческа дейност и почивка на своите членове;

11. да съдейства за създаването и разпространението на обща и специална терминология на физическите науки в българския език.


ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.10. СФБ осъществява своите цели като:

1. организира конференции с участието на клоновете и общи събрания на клоновете и секциите по организационни и научни въпроси, както и по въпроси на образованието;

2. самостоятелно и съвместно с държавните органи за управление на науката и образованието и техните поделения и обществени организации организира кръгли маси, колоквиуми, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси и изложби с тематика от областта на физическите науки и проблемите на тяхното преподаване;

3. организира културни програми и дейности и оказва социална поддръжка на членовете си;

4. организира лектории, чествания, тематични вечери, сказки, лекции и доклади пред младежи и учащи се, както и по радиото и телевизията, по въпроси на физическите науки, на тяхното приложение и преподаване;

5. организира самостоятелно или участва в организирането на олимпиади по физика, тематични лагер-школи, конкурси и други дейности;

6. сътрудничи с висши, полувисши и средни училища, научни институти, ведомства, предприятия, фирми, обществени организации, издателства, редакции на периодични издания по въпроси на физическите науки;

7. организира творчески колективи и експертни комисии за подпомагане решаването на проблеми по опазването и възстановяването на околната среда, както и по контрола на замърсяването;

8. организира проучвателно-прогностична и експертна дейност за развитието на отделни клонове на науката, икономиката, образованието и др.;

9. организира и провежда конкурси за разработки с научен и научно-приложен характер, за написване на учебници по физика и астрономия, статии по въпроси на физиката, нейните постижения и преподаване;

10. поддържа творчески връзки със сродни организации у нас и в чужбина, с Европейското физическо дружество, с Балканския физически съюз и с други международни организации;

11. организира и участва в организирането на международни конгреси, конференции, симпозиуми, срещи, школи и други научни форуми по физическите науки, тяхното преподаване и приложение;

12. издава свой печатен орган списание “Светът на физиката” и друга литература за популяризиране и пропагандиране на физическите науки и педагогическия опит, за създаване и поддържане интерес към тези науки и тяхното изучаване;

13. учредява награди и стипендии от името на СФБ;

14. прави предложения пред държавните органи за издаване и промяна на нормативни документи от компетентността на физиците и засягащи тяхната дейност.


ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.11. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Чл.12. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЧ, като използва прихода от стопанската дейност за постигане на определените в настоящия устав цели.

Чл.13. Сдружението не разпределя печалба.


V. ЧЛЕНСТВО

Чл.14. Членуването в СФБ е доброволно.

Чл.15. Членството е индивидуално, колективно и почетно.

Чл.16. Индивидуален член на СФБ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което приема целите на Съюза, признава настоящия Устав и плаща членския си внос.

Чл.17. Индивидуалните членове имат следните права:

1. да участват с право на глас в редовните ОС на съюза в пропорция, определена от УС на СФБ;

2. да участват с право на глас в Общото събрание на клона и/или секцията, в който членуват;

3. да избират и да бъдат избирани във всички ръководни органи на Съюза, Клона и/или секцията в които членуват;

4. да участват във всички инициативи, на които Съюзът или негово поделение е организатор или съорганизатор;

5. да получат от Съюза помощ и съдействие за осъществяване на творческите си идеи;

6. по решение на УС могат да ползват намаление на таксата за право на участие, а пенсионерите да бъдат освободени от нея, в научни форуми, на които Съюзът е организатор или съорганизатор;

7. да получава безплатно или с намаление издания на СФБ.

Чл.18. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. да спазва Устава и да съдейства за осъществяване целите и задачите на СФБ;

2. да изпълнява решенията на ОС, УС и Събранието на клона и/или секцията, в който членува;

3. да плаща редовно членския внос.

Чл.19. Освен в случая, разгледан в чл. 32, ал. 1, индивидуалните членове на СФБ се приемат от Ръководството на клон на Съюза или от Ръководството на УС на СФБ след изпълняване на визираните в чл. 16. на този устав изисквания и декларация за приемане на Устава на СФБ. Обявяват се на първото Общо събрание на клона или на първото заседание на УС.

Чл.20. Индивидуалното членство в СФБ се прекратява:

1. по желание на члена на СФБ; в този случай същият следва да уведоми писмено ръководството на клона или секцията, в който членува или Председателя на СФБ, и да върне членската си карта;

2. при не плащане на членския внос за три последователни години;

3. поради изключване от СФБ;

4. при прекратяване на Сдружението.

Чл.21. (1) Изключване от СФБ се предприема като крайна мярка спрямо членове, които грубо нарушават Устава, действат системно в противоречие с основните цели на Съюза, извършват противозаконна дейност и предприетите спрямо тях мерки на въздействие от страна на органите на Съюза се оказват неефективни.

(2) Решението за изключване се взема от Събранието на клона, в който членува лицето или от Управителния Съвет, по предложение на ръководството на клона, секцията или най-малко на трима членове на Съюза.

(3) Решението за изключване се взема с обикновено мнозинство, при предварително обявен дневен ред, съдържащ това предложение и в присъствие на лицето, предложено за изключване, което трябва да бъде уведомено писмено за това събрание и за дневния ред в подходящ срок.

(4) В случай, че лицето, предложено за изключване не може да присъства, то може да депозира писмени обяснения, които следва да се разгледат и преценят преди вземане на решение за изключването. При неявяване и не представяне на писмени обяснения въпросът за изключване може да се постави на следващото общо събрание на клона или заседание на УС и в отсъствие на лицето.

Чл.22. (1) Решението за изключване може да се обжалва пред Централната контролна комисия (ЦКК) в едномесечен срок от постановяването му, ако изключеният е присъствал на това събрание, или от писменото уведомяване за неговото изключване.

(2) ЦКК в едномесечен срок разглежда молбата и изслушва страните. Ако решението бъде потвърдено, лицето се счита за изключено.

Чл.23. (1) За активна творческа дейност или големи заслуги за развитието на физиката и дейността на СФБ индивидуалните членове могат да бъдат провъзгласени за ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ на Съюза.

(2) За почетни членове могат да бъдат избирани и изтъкнати чуждестранни учени-физици.

Чл.24. (1) Провъзгласяването за почетен член става от ОС по мотивирано предложение на УС или на ръководството на клоновете и секциите.

(2) Предложенията на ръководствата на клоновете и секциите трябва да бъдат изпратени в Управителния съвет най-късно с предаване на отчета на клоновете за предстоящото Редовено ОС.

Чл.25. Почетните членове получават грамота и по решение на УС могат да се освободят от такса за правоучастие в конференциите и конгресите на съюза. Те получават безплатно или с намаление издания на СФБ и имат всички права на редовните членове.

Чл.26. (1) Колективни членове на СФБ могат да бъдат научни, учебни, стопански, обществени организации, имащи отношение към физическите науки и тяхното преподаване и приложение. Колективните членове се приемат от УС или от ръководствата на клоновете или секциите, съгласувано с УС и се утвърждават на ОС или Пленум на СФБ.

(2) Колективните членове се представляват от упълномощен делегат или от представител, съгласно Устава на юридическото лице.

(3) Колективните членове заплащат годишен членски внос, размерът и редът за получаване на който се определят от УС, съгласувано с организацията-член.


VI. СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.27. (1) СФБ се изгражда на териториален, съсловен или професионален принцип.

(2) Основни негови поделения са клоновете на СФБ, към които могат да се образуват секции по териториален, съсловен, тематичен или професионален принцип. Секция може да се образува и независимо от клон.

Чл.28. Колективен върховен орган на Сдружението е ОС.

Чл.29. Постоянни органи на СФБ за ръководство между ОС са УС и ЦКК.


VII. КЛОНОВЕ И СЕКЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.30. (1) Клоновете на СФБ са основна организационна единица на Съюза. Те се състоят от най-малко 10 члена и могат да се образуват на териториален, съсловен, тематичен или професионален принцип.

(2) Клоновете на СФБ осъществяват на територията си целта и задачите на СФБ в сътрудничество с другите клонове на Съюза.

Чл.31. На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона подлежат следните обстоятелства:

1. наименованието, седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел;

2. седалището и адресът на клона;

3. Председателят на клона, както и предвидените в настоящия устав ограничения на правомощията и представителната му власт.

Чл.32. (1) Учредяването на нов клон става по инициатива на членове на Съюза на Общо събрание, което избира ръководство и съставя учредителен протокол, съдържащ имената на учредителите, техните подписи им и състава на ръководството. За учредяването се информира УС на СФБ.

(2) Когато инициаторите за учредяване на нов клон не са членове на Съюза, освен описаните в предходната алинея изисквания, е необходимо потвърждение за учредяването на клона от УС на СФБ. В този случай потвърждаването на УС означава приемане на учредителите за членове на Съюза.

Чл.33. Върховен орган на клона на СФБ е Общото събрание. То се състои от всички членове на Клона или от делегати, избрани в пропорция, определена на Общо събрание на клона. Когато са обособени секции, изборът става чрез тях. В този случай ръководството на клона участва в събранието по право.

Чл.34. Събранието е законно, ако на него присъстват повече от половината членове, съответно делегати, и взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.35. (1) Събранието:

1. приема годишния отчет и плана на Ръководството;

2. определя броя на членовете и избира Ръководството на клона и на Контролната комисия на клона;

3. избира делегати за ОС на СФБ в пропорция, определена от УС на СФБ;

4. изключва членове на СФБ по реда на чл. 20 от Устава.

(2) Начинът на гласуване - явно или тайно, по точки 2. и 3. на предходната алинея, се определя с явно гласуване.

Чл.36. Ръководството на клона се състои от Председател и най-малко 3 члена, избрани по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 на този Устав за срок от 4 години.

Чл.37. Ръководството на клона:

1. организира неговата работа в съответствие с Устава, решенията на ОС и на Събранието на клона;

2. свиква Събранието, осигурява разпространението на печатните материали и се грижи за изпълнение целите на СФБ на територията на клона;

3. приема индивидуални и колективни членове и прави мотивирани предложения пред УС за провъзгласяване на почетни членове;

4. свиква Събранието на клона поне веднъж годишно и се отчита пред него ежегодно. Финансовият отчет се изпраща за приемане и утвърждаване от УС на СФБ.

Чл.38. Клонът на СФБ се представлява от неговия Председател или друг надлежно упълномощен член на Ръководството.

Чл.39. (1) Контролната комисия на клона се състои от 3 члена. Тя контролира финансовото състояние на клона, целесъобразното изразходване на неговите средства и следи за спазване на Устава и решенията на ОС и Събранието на клона.

(2) Контролната комисия отчита ежегодно дейността си, както и финансовото състояние на клона.

Чл.40. Ръководството на клона и Контролната комисия на клона заседават при кворум повече от половината членове и вземат решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.41. (1) Секцията на СФБ се състои от най-малко 5 члена и се образува на териториален, съсловен, тематичен или професионален принцип по решение на Събранието на клона или на УС.

(2) Секция може да се създаде и по инициатива на група членове. В този случай тя се утвърждава от Събранието на клона или от УС.

(3) Секцията на СФБ има всички права, които клонът или УС й делегира, с изключение на правото да избира делегати за ОС. Секциите, които не са образувани към клон могат да избират делегати за ОС на общото си събрание в пропорция, определена от УС на СФБ.

(4) За дейността си секцията създава органи по начин и с права, определени от нея на базата на делегираните й от клона на СФБ или от УС правомощия.

(5) Върховен орган на секцията е Общото събрание. То се състои от всички членове на секцията. Свиква се поне веднъж годишно.

(6) Ръководството на секцията се отчита пред Общото събрание ежегодно. Финансовият отчет се изпраща за приемане и утвърждаване от Клона или УС на СФБ.

Чл.42. Всеки клон и секция на СФБ водят свой архив: протоколна книга, приходно-разходна книга с отчетни документи, дело за кореспонденцията, списък на членовете си.


VIII. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО: ОБЩО СЪБРАНИЕ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Общо събрание

Чл.43. Върховен орган на Сдружението е Общо събрание.

Чл.44. (1) Общо събрание се свиква поне веднъж на 4 години от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако във втория случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението въз основа на писмено искане на заинтересуваните членове или на упълномощено от тях лице.

(2) Поканата за ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

(3) ОС се свиква с покана публикувана на сайта на СФБ: http://upb.phys.uni-sofia.bg/, както и поставена на мястото за обяви в сградата, в която е адресната регистрация на СФБ, най-малко един месец преди деня на провеждането му.

Чл.45. (1) Делегатите за ОС се избират по реда, определен в чл. 35, ал. 1, т. 3 и чл. 41, ал 3 на този Устав. Членовете на УС и ЦКК и Главният редактор на списание “Светът на физиката” са делегати на ОС по право.

(2) Клоновете на СФБ са длъжни да обявят избраните делегати на ОС най-късно 20 дни преди датата на ОС.

Чл.46. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на СФБ;

2. взема решения за дейността на СФБ за периода между две ОС;

3. обсъжда и приема отчетите за дейността на УС и на ЦКК;

4. избира с тайно гласуване и освобождава членовете на УС, на ЦКК, Председателя и 3-мата Зам.-председатели на СФБ, както и Главния редактор на списание “Светът на физиката” за срок от 4 години;

5. взема решения за преобразуване или прекратяване на СФБ;

6. приема бюджета и одобрява и приема годишния финансов отчет на СФБ;

7. отменя решения на другите органи на СФБ, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

8. взема решения за включване на СФБ в наши и чужди сродни юридически лица с нестопанска цел.

9. определя размера на членския внос на индивидуалните членове и минималната част от него (не повече от 1/2), която клоновете и секциите предоставят на разпореждане на Управителния съвет;

10. избира почетни членове.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 7 и 10 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението. Правата по ал. 1 т. 2 и 8 между две ОС се делегират на УС, а по т. 6, и 9 на Пленум и подлежат на утвърждаване от ОС.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на СФБ.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на СФБ, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересуваните членове на Съюза или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на СФБ от всеки член на Съюза или на негов орган, или от прокурора, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.47. (1) Извънредно ОС може да се свика по решение на УС, по искане на ЦКК, по искане на най-малко 1/3 от клоновете или на най-малко 1/6 от членовете на СФБ,.

(2) В случаите на ал. 1 от настоящия член УС е длъжен най-много две седмици след постъпване на искането да определи датата, часа и мястото за провеждането на Извънредното ОС.

(3) Свикването на Извънредно ОС се обявява по реда и начина, определени в чл. 44. от настоящия Устав. Поканата трябва да указва и по чия инициатива се свиква Извънредното ОС.

Чл.48. ОС на СФБ е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички избрани делегати. При липса на кворум ОС се пренасрочва един час по-късно и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.

Чл.49. (1) ОС взема решения с явно гласуване с обикновено мнозинство от участващите в него делегати.

(2) Решенията по чл.46, ал.1, т.1 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Гласуването е тайно при избора на ръководните органи.


Пленум

Чл. 50. (1) В периода между ОС по решение на УС, или по предложение на най-малко 1/3 от клоновете, или на 1/6 от членовете на СФБ, може да се свика Пленум на СФБ. В Пленума участват членовете на УС, на ЦКК и председателите на клоновете и секциите на Съюза. От клонове с повече от 30 члена в Пленума освен Председателят участват още двама от членовете на ръководството на Клона.

(2) Пленумът се свиква с покана, публикувана на сайта на СФБ: http://upb.phys.uni- sofia.bg/, както и поставена на мястото за обяви в сградата, в която е адресната регистрация на СФБ, най-малко един месец преди деня на провеждането му. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Пленума и по чия инициатива той се свиква.

(3) Пленумът на СФБ:

1. обсъжда актуални проблеми в дейността на Сдружението;

2. допълва при нужда нови членове на УС и ЦКК, но не повече от 10 % от броя на членовете, избрани от ОС;

3. прави целесъобразни промени в размера на членския внос за текущата година;

4. взема решения за включване на СФБ в наши и чужди сродни организации;

5. приема правилниците, уреждащи взаимоотношенията на СФБ с фирмите, на които е учредител или съучредител, и взема решения по текущи проблеми на тези взаимоотношения.

6. одобрява и приема годишния финансов отчет на СФБ;

(4) Решенията по точки 4., 5. и 6. подлежат на утвърждаване от ОС.

(5) Пленумът заседава при кворум не по-малко от 2/3 от списъчния състав на членовете му и взема решения с повече от половината от гласовете на присъстващите.


Управителен съвет

Чл.51. (1) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

(2) Управителният съвет се състои от Председател на СФБ, 3-ма Зам.-председатели, 1 отговорен секретар (ръководство на УС на СФБ) и не повече от 25 члена. Броят на членовете се определя от ОС, избиращ УС, с явно гласуване.

(3) Председателят на Управителният съвет представлява СФБ във връзките му с физически и юридически лица, пред държавни и общински органи, обществени и частни организации, търговски банки, застрахователни институции, данъчна администрация.

(4) В случай на отсъствие или трайна нетрудоспособност на Председателя, или други изключителни обстоятелства, Управителният съвет може да упълномощи някой от заместник-председателите или друг член от своя състав да представлява СФБ.

(5) В случай на отсъствие, трайна нетрудоспособност или други изключителни обстоятелства на някои от зам.-председателите или отговорния секретар Управителният съвет може да упълномощи някой от членовете от своя състав да изпълнява дейността му.

(6) Член на УС може да го напусне при прекратяване на индивидуалното си членство в СФБ при трайна нетрудоспособност или други изключителни обстоятелства. УС продължава дейността си в намален състав. При напускане на повече от 30% от членовете УС свиква ОС за избор на нов УС.

Чл.52. Управителният съвет на СФБ:

1. организира изпълнението на решенията на ОС и на целите на Устава;

2. съставя годишните бюджети, щатове, отчети за дейността на Съюза, грижи се за стопанисване имуществото на СФБ;

3. координира дейността на клоновете и секциите;

4. завежда всички дела и текущи преписки;

5. решава текущи въпроси на взаимоотношенията с държавни и обществени институции;

6. подготвя мотивирани предложения за провъзгласяване на почетни членове;

7. приема колективни членове на СФБ;

8. избира Редакционна колегия на списание "Светът на физиката" по предложение на неговия Главен редактор;

9. подготвя отчетния доклад за дейността на Сдружението, предложения и проекти за обсъждане от ОС, предложения за промяна на Устава;

10. образува, реорганизира или прекратява дейността на фирми, за което се отчита на първия Пленум или ОС, взема решения за участие във фирми.

Чл.53. Заседанието на УС е законно, ако на него присъстват повече от половината членове и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно или тайно гласуване, като начина на гласуване по отделните проблеми се определя с явно гласуване.


Централна контролна комисия

Чл.54. Централната контролна комисия следи и проверява финансовата дейност на Съюза и следи за спазването на Устава и решенията на ОС. Тя прави проверки ежегодно, за целия отчетен период и по сигнали.

Чл.55. ЦКК разглежда и взема решения по молби и жалби на членовете, както и решения в случаи на чл. 21 от този Устав.

Чл.56. ЦКК има състав: Председател, Секретар и членове, броят на които се определя от ОС с явно гласуване, а съставът на ЦКК - от ОС с тайно гласуване

Чл.57. ЦКК заседава с кворум повече от половината членове и взема решения с обикновено мнозинство, с явно или тайно гласуване, като решаването за начина на гласуване се взема с явно гласуване.

Чл.58. За членове на УС и ЦКК и за Главен редактор на „Светът на физиката“ не могат да бъдат избирани лица, които са избрани в национални ръководства на политически партии, движения и коалиции или заемат щатна длъжност в СФБ.


ІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл.59. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

(2) При сливане или вливане членовете на СФБ стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а при разделяне и отделяне - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.


Прекратяване

Чл.60. (1) Сдружението се прекратява:

1. По реда, определен от Закона, с решение на ОС, прието с 2/3 мнозинство от присъстващите.

2. С решение на Регистърния съд по седалището на Сдружението, в предвидените от закона случаи.

(2) В случаите на т. 2 на предходната алинея прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.


Ликвидация

Чл.61. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.


Имущество след ликвидацията

Чл.62. (1) Разпределянето на имуществото на СФБ, останало след удовлетворението на кредиторите, се решава от ОС. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал.1, или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2, с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по алинеи 1-3, отговарят за задълженията на СФБ до размера на придобитото.


Х. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл.63. (1) СФБ, клоновете и секциите му набират средствата си от:

1. встъпителен и редовен членски внос;

2. дарения;

3. спонсорство;

4. завещания;

5. допълнителна стопанска дейност;

6. други, не забранени от закона източници.

(2) Финансовите взаимоотношения между СФБ и фирми, на които Съюзът е учредител и съучредител, се уреждат с правилник, приет от ОС или от Пленум на СФБ.

Чл.64. Размерът на годишния членски внос се определя от ОС и Пленумите.

Чл.65. Размерът на годишния членски внос на колективните членове се определя по реда на чл. 25, ал. 3 на този Устав и се заплаща годишно.

Чл.66. Финансовите средства на Съюза се използват за постигане на целите и решаване на задачите на Съюза в рамките на текущите бюджети.


ХІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.67. Сдружението се представлява от Председателя на СФБ.

Чл.68. Всички документи на СФБ се подписват от Председателя на СФБ и се подпечатват с печата на Съюза. В случай на отсъствие, трайна нетрудоспособност или други изключителни обстоятелства, УС може да упълномощи друг свой член да упражнява временно функциите на Председателя. Упълномощаването става писмено, като нотариална заверка се прави само в предвидените от закона случаи.


ХII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.69. За ръководните длъжности Председател, Заместник-председатели, Отговорен секретар и Председател на ЦКК важи принципа на мандатността: едно лице не може да бъде избирано за повече от три последователни мандата.

Чл.70. Всички редовни и почетни членове на бившето Дружество на физиците в България са съответно редовни и почетни членове на СФБ.

Чл.71. Денят 29 март се определя за ДЕН НА ФИЗИКАТА и се отбелязва от СФБ с подходящи инициативи.

Чл.72. Настоящият Устав влиза в сила от деня на приемането му.Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov