Съюзът на физиците в България обявява провеждането на

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

29 септември - 2 октомври 2016
София
Първо съобщение


Второ съобщение


Трето съобщение


ПРОГРАМА


ПРОГРАМА за постерните сесии


Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016,
[DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia;


Приветствие от името на г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България.

Доклад "Жалони на българската физика след Втория конгрес по физически науки"Заявка за участие
Заявката да се попълни и изпрати на председателя на съответната секция и до Организационния комитет.

Срокът за регистрация на участниците и изпращане на абстракти на доклади се удължава до 15.07.2016


ОРГАНИЗАТОРИ:
Съюз на физиците в България
Българска академия на науките
Софийски университет «Св. Климент Охридски»
Министерство на образованието и науката
Съюз на учените в България

МИСИЯ:
Третият Национален Конгрес по физически науки има за цел да направи актуален преглед на научните изследвания в областта на физическите науки на българските физици, работещи в България и по света, а също и на иновациите в индустрията, произтичащи от научните резултати по физика. Конгресът е обществена трибуна с участието на учени и преподаватели, както и на представители на индустрията и държавната администрация, за решаване на проблемите, изясняване на перспективите и задачите пред физиката в сегашния критичен за развитието на България период. Ще се обсъждат проблеми свързани с финансирането на българската наука, приносът й в иновационния процец и нейното популяризиране в България.

Медиен партньор: Национално издателство

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: акад. Александър Петров – председател на СФБ
Зам.-председатели: проф. дфн Иван Лалов – зам.-председател на СФБ
проф. дфн Анна Георгиева – зам.-председател на СФБ
проф. д-р Теменужка Йовчева – зам.-председател на СФБ
Главен секретар: проф. д-р Петко Витанов, vitanovpetko@yahoo.co.uk
Секретари: проф. дфн Николай Тончев
доц. д-р Олег Йорданов (СФБ)
Организационен секретар: Снежана Йорданова, upb@phys.uni-sofia.bg
Членове: УС на СФБ, ръководства на факултети, катедри и институти, представители на министерства и фирми, чуждестранни членове

СЕКЦИИ:
1. Ролята на физическите науки за иновациите и индустрията в България проф. д-р П. Витанов
тел. 0887979133, vitanov@phys.bas.bg
2. Ядрена физика и физика на елементарните частици член-кор. проф Чавдар Стоянов
тел. 0889080860, stoyanov@inrne.bas.bg
3. Физика на кондензираното състояние, нови материали, криогенна физика проф. дфн Н. Тончев
тел. 0878777971, tonchev@issp.bas.bg
4. Радиофизика, електроника и квантова електроника проф. дфн Ал. Драйшу
тел. 0878479569, ald@phys.uni-sofia.bg
5. Физическа оптика, оптически методи, оптоелектроника член-кор. П. Атанасов
тел. 0882344453, paatanas@hotmail.com, paatanas@ie.bas.bg
6. Физика на Земята, атмосферата и Космоса проф. дфн Е. Бъчварова
тел. 0887507283, ekaterina.batchvarova@meteo.bg
7. Астрономия и астрофизика проф. д-р Таню Бонев
тел. 0879603450, tbonev@astro.bas.bg
8. Медицинска физика и биофизика акад. Б.Тенчов
btenchov@gmail.com
проф. Галя Станева
тел. 894538583, g_staneva@yahoo.com
9. Теоретична физика
Програма; Абстракти
проф. дфн Т. Мишонов
тел. 0886331693, mishonov@bgphysics.eu
10. Атомна физика и физика на плазмата проф. дфн Кирил Благоев
тел. 02 979 5790, kblagoev@issp.bas.bg
11. Математическа физика
Програма; Абстракти
член-кор. проф. Емил Нисимов
тел. 02 979 5647, nissimov@inrne.bas.bg
12. История на физиката
Програма; Абстракти
доц. д-р Ганка Камишева
тел. 0899750590, gkamish@issp.bas.bg
13. Студентска сесия доц. д-р Виктор Атанасов
vatanaso@phys.uni-sofia.bg


Срокът за регистрация на участниците и изпращане на абстракти на доклади се удължава до 15.07.2016

Срокът за представяне на абстракти на доклади за участие в съответните секции е 30 юни 2016г. Резюмета на докладите се изпращат до председателите на съответните секции. Работният език е български, но ще се приемат резюмета и на английски език.
Темплейт за абстракт

Срок за регистрация на участниците - 30.06.2016.

Таксата за участие е 50 лева, като за членовете на СФБ е 40 лева. За студенти и докторанти таксата е 20 лв. Таксата се превежда по сметка:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG91FINV91501215737609
BIC: FINVBGSF


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov