IN MEMORIAM

С дълбоко прискърбие съобщаваме за смъртта на проф. дфн АНТОНИЯ ПЕТРОВА ШИВАРОВА.

Повече от петдесет години професор Антония Шиварова е свързана с Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като студентка, докторант и преподавател, от асистент до професор в катедра „Радиофизика и електроника“, а така също и международно признат експерт по физика на плазмата и газовия разряд. За целия този период проф. Шиварова е водила внушителния брой от 18 курса лекции за бакалаври и магистри. Автор е на над 200 научни статии, резултат от систематични и ефективни усилия на създадената и ръководена от нея научна група в продължение на десетилетия, а така също и като резултат от плодотворното международно сътрудничество с учени от няколко европейски страни. Проф. Антония Шиварова е носител на голямата награда на Фондация „Александър фон Хумболдт“ и до последните си дни е ръководител и участник в работата по национални и международни проекти.

Проф. Шиварова беше и обществено ангажирана личност с грижа към образованието и научните изследвания по физика, към проблемите на общността на физиците в България. В периода 1998–2001 г. тя е заместник-председател на Съюза на физиците в България. През 2000 г. проф. Шиварова бе председател на 28-та Национална конференция за образованието по физика на тема „Физиката и образованието по физика на границата на две столетия“.

С преждевременната кончина на проф. Антония Шиварова физическата общност загуби един висококвалифициран, активен и скромен колега, която ни остави своя пример за всеотдайна преданост към науката и знанието.

Управителен Съвет на Съюза на Физиците в БългарияCopyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov