IN MEMORIAM

На 7 февруари 2023 г. след кратко боледуване си отиде от този свят проф. Нъшан Ахабабян – един от пионерите на физиката на космическите лъчи в България и дългогодишен главен редактор на списание „Светът на физиката“ (1996 – 2014).

Нъшан Оханес Ахабабян е роден на 18 ноември 1934 г. в град Варна. Завършва висше образование по специалност „Физика“ във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1957 г.

Постъпва на работа на 06.07.1959 г. като старши физик в лаборатория „Космично лъчение“ на Физическия институт на БАН. Той е първият физик на Космическата станция на връх Мусала и активно участва в изграждането и. През 1962 г. след обявен конкурс е назначен за н.с. III ст., а от 1969 г. – за н.с. I ст. През този период научните му изследвания са свързани с изучаване на метеорологичните ефекти и вариации на твърдата компонента на космичното лъчение.

През периода 1965 – 1969 г. проф. Нъшан Ахабабян е водил семинарни упражнения по Атомна и ядрена физика във Физическия факултет на СУ, а през 1970 – 1976 г. в същия факултет е чел лекции на тема „Планиране на експеримента и обработка на данни от ядрено-физични експерименти“, като е бил и ръководител на множество дипломанти и докторанти.

На 30.12.1972 г., заедно с негови колеги, проф. Ахабабян е преназначен от Физическия институт на БАН в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН, където и работи в Проблемната група по физика на високите енергии. На 21.03.1977 г. ВАК му присъжда научната степен кандидат на физическите науки.

От 28.02.1977 г. до 30.06.1983 г. проф. Ахабабян е изпратен от ИЯИЯЕ на дългосрочна работа в ОИЯИ, Дубна, където работи като старши научен сътрудник в Научно-експерименталния камерен отдел на Лабораторията по високи енергии.

Научните му интереси са в областта на физиката на елементарните частици и високите енергии, вкл. модели на взаимодействие и систематика на елементарните частици; структура и свойства на елементарните частици и резонанси; конкретни реакции и феноменология; експериментална техника на високите енергии; физика на космическите лъчи. Изследванията, залегнали и в докторската му дисертация, са насочени в областта на пространствено-времевите характеристики на областта на излъчване и кварковите характеристики на множествените процеси.

Проф. Ахабабян има съществен принос в: методични проблеми на релативистката ядрена физика (сечения на ядрено-ядрени взаимодействия, множествености, импулсни и ъглови характеристики на различните вторични частици и корелации между тях, преобразуване на гама-кванти и неутрални странни частици); характеристики на еднонуклонните и многонуклоидните взаимодействия при адрон-ядрени стълкновения и тяхната интерпретация; изучаване на пространствено-времевите характеристики на областта на излъчване на вторични частици при адрон-адронни, адрон-ядрени и ядрено-ядрени взаимодействия. Участвал е в множество научни конференции в Европа и САЩ и е съавтор на голям брой научни публикации с фундаментално значение.

На 16.04.1985 г. Научната комисия по физико-математическите науки при Висшата атестационна комисия дава на Нъшан Ахабабян научното звание ст.н.с. II степен, а на 20.01.1987 г. му се присъжда научната степен доктор на физическите науки. През 1994 г. ст.н.с. II ст. Ахабабян придобива научното звание ст.н.с. I ст. в ИЯИЯЕ, като продължава своята научна работа до 01.02.2010 г.

През периода 1997 – 2001 г. проф. Н. Ахабабян е изпълнявал длъжността секретар на Президиума на Висшата атестационна комисия.

От началото на 90-те години на миналия век Нъшан Ахабабян активно участва в редакционната колегия на списание „Светът на физиката“ (наследник на „Бюлетин на ДФБ“), а от началото на 1996 г. е негов главен редактор. През следващите 18 години той е активна движеща сила за възраждането и популяризирането на списанието – от търсенето и подкрепата на автори на популярни статии по физика, през обезпечаването на редовното издаване на списанието, до авторките материали, четящи се на един дъх. С висок професионализъм и с характерния за него хумор той водеше списанието през подводните камъни на различните интереси и обстоятелства. Твърдо отстояваше вижданията на редколегията на заседанията на Управителния съвет на Съюза на физиците в България. Особено популярни и значими са неговите публикации, касаещи необходимостта от изучаване на историята на науката и живота на учените, и борбата му с „потоците псевдо-, квази-, лъженаука и наукоподобие, която затлачва „почвата“ на истинската наука.

Ще запомним ст.н.с. I ст. д.ф.н. Нъшан Ахабабян като ерудиран физик с демократичен и високо хуманен характер. Ярката му личност, неговата принципност и приятелското му отношение оставиха трайна следа в света на физиката и сред всички, които го познаваха.


Поклон пред светлата му памет!Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov