IN MEMORIAM

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 7.11.2016 г. ни напусна видния български физик и Почетен член на Съюза на физиците в България Роберт Курт Попиц.

Роберт Попиц е изявен представител на физическата общност, на приложната и медицинска физика у нас. Неговите приноси и постижения са в различни направления на медицинската физика – дозиметрия, йонизиращи лъчения и лъчезащита.

Роден е на 30 ноември 1933 г. в гр Русе в семейство на германец, представител на немски и австрийски фирми за текстилни машини и материали в България и българка, учителка по английски език в Русе, от известния възрожденски род на хаджи Ангел от Севлиево. Завършва Техникума по електротехника и приложна дейност през 1953 г. работи в Русенски завод и в окръжната болница в Русе. Записва и следва физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет.

След завършване на висшето си образование през 1961 г. той постъпва на работа в Рентгеновия отдел на Министерство на народното здраве. Впоследствие е назначен за асистент в тогавашния ИСУЛ, където работи до пенсионирането си през 1995 г. В периода от 1995 г. до 2004 г.е хоноруван преподавател по медицинска физика в Шуменския, Пловдивския и Софийския университет.

От 1970 г. Роберт Попиц е член на Съюза на учените в България и на Съюза на физиците в България. Секретар е на Републиканското научно дружество по биомедицинска физика и техника (1972 –1980). От 1997 до 2001 заема високи държавни постове в Агенцията за ядрено регулиране: зам.-председател, и.д. председател и председател.

Роберт Попиц е автор на над 40 научни статии, на две рационализации, на научните монографии „Радиологична техника и лъчезащита” (в съавторство с Г. Митров и Д. Добрев, изд. „Техника”, 1968) и „Ядренофизическите методи в медицинската диагностика”, изд. „Наука и изкуство“, 1973), на два учебника: „Записки по рентгенова физика” (1967) и „Записки по лъчезащита” (1968), на редица научно-популярни статии, както и на две актуални книги: „Живот с радиация. Дози, риск, защита” (изд. „Лодос”, София, 1989, 2003) и „Атомният кошмар. Из историята на първите атомни и водородни бомби” (изд. „Лодос”, София, 2005).

Три мандата е бил член на Управителния съвет и един мандат – член на Централната контролна комисия на Съюза на физиците в България. През периода 1992–2007 г. е член на редакционната колегия на сп. „Светът на физиката“.

За своята ползотворна творческа, приложна и организационна дейност Роберт Попиц е избран за Почетен член на Съюза на физиците в България и на Дружеството по биомедицинска физика.

Сред физическата колегия Роберт Попиц беше известен не само с изследователската, преподавателската, приложната и популяризаторската си дейност, а и с високия си академичен и човешки морал, етичност и колегиалност.

Сбогом, колега и приятелю Роберт!

Управителен Съвет на Съюза на Физиците в БългарияCopyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov