Акад. Емил Джаков

(1908 – 1978)

 

         Видният български специалист по физическа и приложна електроника академик Емил Стефанов Джаков е роден през 1908 г. в Свищов.

         През 1931 г. Е. Джаков  завършва Физико-математическия факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”.

         През 1936-1937 г. специализира във Висшето техническо училище в Берлин.

         През 1942 г. Е. Джаков е избран за професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1945 г. до 1967 г. проф. Е. Джаков е ръководител на катедрата по техническа физика на Физическия факултет на Софийския университет.

През 1967 г. е избран за академик на Българската академия на науките.

         Акад. Е. Джаков е основател (1963 г.) и първи директор на Института по електроника на Българската академия на науките.

                  През периода 1959–1961 г. е вицедиректор на Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия.

         Научните приноси на академик Емил Джаков са в областта на физическата електроника, радиофизиката и метрологията. Има приноси към теорията на някои електронни прибори – вакуумни диоди и триоди и магнетрони и към теорията на релетата. Работи в областта на генерирането на микровълново лъчение, нелинейните явления, електронните разряди в газове и импулсната техника. Акад. Е. Джаков е един от големите специалисти по метрология – системата от физически единици.