Проект "ФИЗИКА ЗА ВСЕКИ"


Цел: Да допринесе за увеличаване популярността на физиката в училище и укрепване на връзката на физиката с обществото.

Бенефициенти: ученици, студенти, преподаватели във висши училища, учители, родители, представители на местната общност, местната власт и медиите. Т.е. проектът предлага ФИЗИКА ЗА ВСЕКИ.

Описание на проекта: Проектът предвижда осъществяване на дейности по разпространение и популяризиране на физични знания, които имат значение за развитието на науката и мирогледа на младото поколение, за приложения на физиката в иновативните технологии и за развитието на обществото. Дейностите се организират от Съюза на физиците в България и неговите клонове, като се предвижда да се изпълняват на различни нива и в различни партньорства.

Наш партньор в работата по проекта e списание „Светът на физиката“ . Използваме възможностите на интернет чрез: сайта на СФБ ; фейсбук групата Учители по физика и приятелите биология, химия, математика и информатика ; фейсбук групата Моите учители; фейсбук страница на списанието „Светът на физиката“ . Медиен партньор на проекта ни е Национално издателство за образование и наука АзБуки.

Списанието „Светът на физиката” е печатен орган на Съюза на физиците в България и публикува оригинални и обзорни статии в пълен обем във всички области от физиката. Включват се научни статии на водещи български учени и обзорни материали по актуални въпроси от областта на физическите науки, приложенията в модерните технологии, историята на физиката, връзка на физиката с други науки, като биология, математика, философия и др., въпроси, свързани с награди на наши и чужди учени, информация за нови книги, издадени в страната и в чужбина.

В училищата учители по физика ще организират и проведат: „Дни на физиката“, включващи:

- Експерименти за най-малките (тези които още неизучават физика), с цел създаване на интерес към предмета на физиката. Идеята е атрактивни експерименти, действащи върху сетивата и емоциите на децата да предизвикат тяхното любопитство и създадат интерес, за да се споделят с приятели и родители.

- Състезания, конкурси, конференции, беседи, утра и вечери на физиката, срещи с учени-физици и др. (с ученици, които вече я изучават), целящи задълбочаване на интереса им към учебния предмет – физика и към научните достижения в тази област.

Описаните от учителите проведени дейности, подкрепени със снимков материал ще бъдат качени на сайта на проекта. Това ще ни позволи в края на проекта да подготвим един набор от дейности свързани с физиката, подходящи за различните възрасти ученици. Чрез посочените групи във фейсбук този набор от дейности ще се върне в училищата и ще може да бъде използван от всички желаещи учители.

Проектът предвижда още провеждането на Лектория „Светът на физиката на живо“ от списанието „Светът на физиката“. Лекторията се провежда съвместно с катедра „Физика“ на Минно-геоложкия университет и Столична библиотека, в рамките на която известни учени провеждат беседи по важни и актуални теми от областта на физиката, които се публикуват в списанието. По този начин се създава комуникацията между физиката и обществото и се увеличава читателската публика. Иновативният елемент на проекта е съвместната дейност на печатно и електронно издание „Светът на физиката” с университеска катедра и известна библиотека, което обхваща по-голяма аудитория и има дълготраен ефект.

Проектът ще даде възможност за някои положителни промени на национално ниво:

1. Ще се разшири обхвата на публикациите и читателите на списанието „Светът на физиката“, чрез откриване на рубрика „Форум на учителите“. Това ще даде възможност на учителите да популяризират свои положителни практики, д а се учат от чуждия опит и да повишават квалификацията си. Тази рубрика ще увеличи броя на авторите и читателите – учители.

2. Ще се увеличи тиражът на списанието “Светът на физиката“, което ще позволи публикуваните в него материали да достигнат до по-широк кръг читатели.

3. СФБ ще подготви и проведе Национална конференция „От учители за учители“, по време на която ще бъдат представени положителни практики в извънкласната дейност по физика и ще се дискутира върху потребностите на учителите по физика и участието им в Националния фестивал „Наука на сцената“.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov