2013
   
   
Музей по история на физическите науки

ЯНУАРИ 2013

Отчетно събрание на Софийски клон на Съюза на физиците в България
Аудитория A301, Физически факултет, бул. Дж. Баучер № 5
10:00 часа в събота на 19 януари 2013

Дневен ред:
1) Отчет на ревизионната комисия
2) Събиране на членски внос за 2013
3) Отчет за дейността на Софийски клон на Съюза на физиците в България
4) Привличане на нови колеги за работа в Софийски клон
5) Предложения за теми на предстоящия конгрес по физически науки
6) С какво още се занимават физиците
7) Форум за проблемите на физиката и науката в България на тема "Финансирането на българската наука и българското обществено мнение"


МАРТ 2013

    Под председателството на д-р Стефан Балабанов Клубът на физика проведе пролетно - мартенско събрание на 22 март (петък) от 17.00 часа в Института по физика на твърдото тяло при БАН в зала 200. Дневният ред на срещата включваше: 1) Запознаване с изследванията на млади жени - учени от ИФТТ-БАН. За работата си по темата "Приложение на свърхпроводима керамика като добавка към Ni/Zn акумулаторни батерии", наградена на три най-престижни конкурса у нас през 2012 г. докладваха доц.д-р Ангелина Стоянова-Иванова и гл.ас.д-р Станимира Терзиева.
2) Кратък отчет на Клуба на физика за 2012 г. представи председателят на клуба д-р Стефан Балабанов.
3) Мартенско парти с видео-прожекции.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИЛМА
4% ВСЕЛЕНА
    Филмът документира началото на българското участие в най-големия експеримент - откриването на „Божествената частица” в Европейския Център за ядрени изследвания (ЦЕРН). Срещата е организирана от Съюзът на физиците в България, катедра „Физика” към Минно–геоложкия университет в София и продуцентска къща „ВИЗЗАРГ” и „ДИДО” филм в зала 303 „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” на Минно-геоложкия университет в София на 27.03 2013 г. (сряда) от 15.00 часа с участието на доц. Леандър Литов - ръководител на българския екип в ЦЕРН и създателите на филма, работили на 100 м. под земята при Големият адронен ускорител (Large Hadron Collider или просто LHC).


АПРИЛ 2013

ИЗЛОЖБА

    “Холограми на съкровищата от Тракийската гробница при с. Мезек” във фоайето на Българска Академия на Науките – Централно управление 19-21 април 2013 г.


ЮНИ 2013

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА


Проф. дфн Никола Балабанов и Пенка Лазарова представят новата си книга за живота на проф. д-р Елисавета Карамихайлова в салона на Българска Академия на Науките – Централно управление
10 юни 2013 г. от 16 часа

    На 25 юни 2013 година Институтът по електроника чества тържествено 50 години от своето създаване в Централно управление ва Българската Академия на Науките.


ЮЛИ 2013

Юлска лектория
Съвременни проблеми на физиката и естествените науки
Софийски клон на Съюза на физиците в България
Аудитория „Проф. Карамихайлова” А-315, Физически факултет, Софийски университет
2 - 5 юли 2013 г.

Програма: вторник 2 юли 2013 г.
09:00 Сингулярна оптика? Това е нещо просто, проф. дфн Александър Драйшу, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 Ядрена физика и общество, доц. д-р Димитър Балабански, ИЯИЯЕ, БАН
11:00 Лабораторна техника за опити и упражнения по физика и естествени науки, доц. д-р Виктор Иванов, Издателство „Просвета”

Програма: сряда 3 юли 2013 г.
09:00 Физика на окото, проф. дфн Асен Пашов, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 Наука за биоразнообразието – що е то?, проф. дбн Бойко Георгиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
11:00 Посещение на лабораторията по атомна физика A-319: 1) Измерване на скоростта на светлината с аптекарски везни; 2) Измерване на заряда на електрона и константата на Болцман с бюджет под 137$, достъпен за кабинетите по физика в училищата; 3) Задачата за зареждане на кондензатори от 8-ми юни 2013 г. и “премията на Зомерфелд” ћc/e2 лв. Тодор Мишонов, Васил Йорданов и Васил Гурев, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

Програма: четвъртък 4 юли 2013 г.
09:00 Ядрена физика – ядрена структура, доц. д-р Георги Райновски, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
10:00 Физиката на елементарните частици и ускорителя LHC в ЦЕРН, гл. ас. д-р Борислав Павлов, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
11:00 Закон за действие на масите в химичната термодинамика, проф. дхн Борислав Тошев, Химически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”


СЕПТЕМВРИ 2013

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
41 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
25-29 септември 2013, София
Информация

    ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: акад. Александър Петров – председател на СФБ
Зам. Председатели: проф. дфн Иван Йотов Лалов - зам-председател на СФБ
ст.н.с. дфн Анна Иванова Георгиева - зам-председател на СФБ
доц. д-р Теменужка Атанасова Йовчева - зам-председател на СФБ
Главен Секретар: проф. дфн Тодор Мишонов - председател на Софийския клон на СФБ
Секретари: проф. дфн Николай Тончев, доц. д-р Олег Йорданов
Членове: УС на СФБ, ръководства на факултети, катедри и институти, представители на министерства и фирми, чуждестранни членове

СЕКЦИИ

Проблеми на образованието по физика
Ученическа сесия
проф. дфн И. Лалов
П. Лазарова
02 81 61 462
02 943 55 61; 0887 853 234
Ролята на физическите науки за иновациите и индустрията в България
Физика и енергия
доц. П. Витанов
доц. Д. Балабански
875 40 16, 979 59 45
02 979-5560
Физика на ядрото и елементарните частици проф. А. Георгиева 02 979 56 25; 0889 518 585
Физика на кондензираното състояние, нови материали, криогенна физика, нанофизика проф. дфн Н. Тончев 02 979 57 02
Радиофизика, електроника и квантова електроника проф. дфн Ал. Драйшу 02 81 61 611
Физическа оптика, оптически методи, оптоелектроника, фотоника чл. кор. П. Атанасов 02 979 58 61
Физика на земята, атмосферата и космоса проф. Н. Милошев 02 971 26 77
Астрономия и астрофизика доц. д-р В. Голев
(проф. Д. Кюркчиева)
02 81 61 870
02 866 23 24
Физика на живата материя
Физика в медицината
акад. Ал. Петров
доц. д-р В. Тодоров
02 875 80 61, 02 979 57 57
02 852 63 42, 0889 052 955
Теоретична физика проф. дфн Т. Мишонов 02 81 61 653, 0886 331 693
Резолюция


ДЕКЕМВРИ 2013

    "Медицинският физик в радиологията", семинар организиран в Пловдивския университет "П. Хилендарски" на 5 декември 2013 година в 5 аудитория от 14 до 16 часа. Поканен лектор е проф. Женя Василева, директор на сектор „Радиационна защита и медицинско облъчване” от Националния институт по радиобиология и радиозащита на Министерство на здравеопазването.

    Главен асистент Радостина Камбурова съобщава за награждаването на проф. дфн Кирил Благоев и проф. дфн Елена Атанасова от Института по физика на твърдото тяло с Почетния знак на БАН "Марин Дринов" за заслуги към Българската академия на науките на 9 декември 2013 година.


Начало      

Съюз на физиците в България      
Софийски клон на СФБ             Европейско физическо дружество       

Създаден: 25.02.2011 г.
Променен: 19.02.2014 г.