Отличени проекти с научни изследвания на ученици – участници в Младежката научна сесия на тема: „Физиката за един по-добър свят“ в Европейската нощ на учените 2023


Проф. дфн Александър Драйшу бе преизбран за председател на Съюза на физиците в България


Почетният председател на Съюза на физиците в България акад. Александър Г. Петров навършва 75 години


Учредяване на Клон Сливен към СФБ
По предложение на Съюза на физиците в България (СФБ) на 11.11.2022 г. в гр. Сливен бе учреден Клон към Съюза, имащ за цел взаимопомощ между учителите, обмен на идеи, информация и положителни практики, свързани с образованието по физика.


ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ „НАУКА НА СЦЕНАТА – 2022“
под надслов „От учители за учители“
СУ „Васил Левски” – Севлиево, 30 септември – 1 октомври 2022 г.
Снимки от събитието


БТА подписа договор за партньорство със Съюзите на учените, физиците, математиците и химиците в България


Декларация на Съюза на физиците в България относно нахлуването на Русия в Украйна.


2022 г. e обявена от Общото събрание на ООН за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие - Съобщение за медиите/ Press release


Призив за действие: ролята на физиката в създаването на глобалната зелена икономика
A call to action: the role of physics in delivering the global green economy


Поради сложната епидемична обстановка и отмяната на присъствената форма на провеждане на научни форуми в световен мащаб, издателите на EPJ са подготвили три видеоматериала за популяризиране на изданията:
Video 1: EPJ is more than a portfolio of journals
Video 2: Which publication is right for your research?
Video 3: EPJ is a networked and highly respected member of the global scientific research community


На X редовен конгрес на СФБ, проведен на 18 юли 2020 год., беше избрано ново ръководство на СФБ: проф. д.фз.н. Александър Драйшу - председател на СФБ, акад. Ангел Попов, проф. д.фз.н. Евгения Вълчева и Юлия Върбанова - зам. предцедатели, проф. д.фз.н. Ана Георгиева - отговорен секретар. Беше избран и нов Управителен съвет, а Акад. С. Петров беше избран за почетен председател на СФБ.


На 10 декември 2019 г. бе възстановено членството на България в Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP).
Меморандумът за членство бе подписан от председателя на IUPAP, професор Майкъл Спиро и от председателя на Съюза на физиците в България, академик Александър Г. Петров.
акад. Александър Петров и проф. Майкъл Спиро след подписването на меморандума за членство
Международният съюза за чиста и приложна физика е неправителствена организация, основана през 1922 г. в Брюксел от 13 страни. В момента в IUPAP членуват 58 държави от различни континенти. Възстановяване на членството на България в лицето на Съюза на физиците у нас е с финансовата подкрепа на МОН.
Мисията на Международния съюза за чиста и приложна физика е да подпомага развитието на физиката в целия свят, да насърчава международното сътрудничество в различните области на физиката и да способства за прилагането на физиката при решаване на проблемите на човечеството.
Всяка година IUPAP е спонсор на около 50 международни конференции, подпомага научния обмен и образованието и насърчава изследванията на млади учени, като за периода 2006 - 2018 г. е присъдил 198 награди.
По инициатива на Международния съюз за чиста и приложна физика със съдействието на ЮНЕСКО и ООН 2022 г. ще бъде обявена за Международна година на естествените науки за устойчиво развитие (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).


Докладите от 10та юбилейна конференция на Балканския физически съюз - BPU-10 са публикувани в:
AIP Conference Proceedings
Conference date: 26–30 August 2018
Location: Sofia, Bulgaria
ISBN: 978-0-7354-1803-5
Editors: Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov
Volume number: 2075
Published: Feb 26, 2019
https://aip.scitation.org/toc/apc/2075/1?expanded=2075


Споразумение между Американското Физическо Общество (APS) и Съюза на Физиците в България (UPB) за реципрочни привилегии на индивидуалните членове да изпращат статии и участват в срещи на двата съюза при еднакви условия (привилегии, ограничения и такси за членове).
Споразумение

Асоциация на завършилите Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
su-pa.org/Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov