Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква X редовен конгрес на Съюза на 18 юли 2020 год. /събота/ от 10.00 часа в зала А205 на Физическия Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 5, София.


ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 9.00 – 10.00 часа
Откриване на Конгреса : 10.00 часа
1. Отчетен доклад на Управителния съвет.
2. Отчетен доклад на Централната контролна комисия.
3. Разисквания по отчетните доклади.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на СФБ за 2019 г.
5. Приемане на промени в Устава на СФБ.
6. Избор на Управителен съвет на СФБ, Централна контролна комисия и председател на редакционната колегия на сп. “Светът на физиката”.
7. Приемане на решение за размера на членския внос на СФБ.
8. Избор на почетни членове на СФБ.
9. Гласуване на решения на Конгреса.
Закриване след обявяване резултатите от гласуването.

При липса на кворум, на основание чл. 48 от Устава на СФБ, Конгресът ще се проведе същия ден в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Обява за конгреса.
Съобщение до клоновете.

Документи за работата на конгреса:
Отчетен доклад на СФБ за периода 2017 - 2020г.
Предложение за избиране на почетен председател на СФБ.
Проект за решения на X конгрес на СФБ.
Предложение за почетни членове на СФБ.
Отчетен доклад на централната контролна комисия на СФБ.
Предложения за промени в Устава на СФБ.


Резултати:
X редовен конгрес на СФБ, се проведе на 18 юли 2020 год. Приети са: Отчетен доклад на Управителния съвет, Отчетен доклад на ЦКК, Годишния финансов отчет на СФБ за 2019 г.
Приети са промени в Устава на СФБ.
Избрано е ново ръководство на СФБ:
    проф. д.фз.н. Александър Драйшу - председател на СФБ,
    акад. Ангел Попов, проф. д.фз.н. Евгения Вълчева и Юлия Върбанова - зам. предцедатели,
    проф. д.фз.н. Ана Георгиева - отговорен секретар.
Акад. С. Петров е избран за почетен председател на СФБ.
Избран е нов Управителен съвет.
проф. д.т.н. Сашка Александрова е преизбрана за председател на редакционната колегия на сп. “Светът на физиката”.
Избрани са 4-ма нови почетни члонове на СФБ.
Приети са Решения на X конгрес на СФБ.


Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov