Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква X редовен конгрес на Съюза на 11 април 2020 год. /събота/ от 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, 15.

ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 8.00 – 9.00 часа
Откриване на Конгреса : 9.00 часа
1. Отчетен доклад на Управителния съвет.
2. Отчетен доклад на Централната контролна комисия.
3. Разисквания по отчетните доклади.
4. Приемане на промени в Устава на СФБ.
5. Приемане на решение за размера на членския внос на индивидуалните членове на СФБ.
6. Избор на Управителен съвет на СФБ, Централна контролна комисия и председател на редакционната колегия на сп. “Светът на физиката”.
7. Избор на почетни членове на СФБ.
8. Гласуване на решения на Конгреса.
Закриване след обявяване резултатите от гласуването.

При липса на кворум, на основание чл. 48 от Устава на СФБ, Конгресът ще се проведе същия ден в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Обява за конгреса.

Съобщение до клоновете.

Клоновете на СФБ трябва да проведът отчетно-изборно събрание, на което да изберат делегати за конгреса и ръководство на клона за следващите 3 години. Трябва да изготвят и изпратят на СФБ отчет за дейността си за периода 01.05.2017 – 15.02.2020 г. в обем максимум 3 страници в срок до 15.02.2020 г. Отчетът е необходимо да бъде придружен от:

1. Пълен списък на редовно отчетените членове на клона.
2. Списък на новото ръководство на клона (трите имена, ЕГН, пълен адрес, е-mail, който много би улеснил контактите с вас).
3. Списък на избраните делегати (трите имена, ЕГН, пълен адрес). Делегати на Конгреса могат да бъдат редовно отчетени членове на СФБ. Броят на делегатите е 1 на 10, при числен състав повече от 10 редовно отчетени членове. За клонове с числен състав по-малко от 10 редовно отчетени членове делегатът е 1.
В същия срок при желание клоновете могат да изпратят аргументирани предложения за нови почетни членове на СФБ и членове на УС на СФБ.

Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov