Управителният съвет на Съюза на физиците в България, в съответствие с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ свиква XI редовен конгрес на Съюза на 14 май 2023 год. /неделя/ от 10.00 часа в зала А205 на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър” 5, София.


ДНЕВЕН РЕД
Регистрация: 9.00 – 10.00 часа
Откриване на Конгреса : 10.00 часа
1. Отчетен доклад на Управителния съвет на СФБ.
2. Отчетен доклад на Централната контролна комисия.
3. Разисквания по отчетните доклади.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на СФБ за 2022 г.
5. Приемане на промени в Устава на СФБ.
6. Избор на Управителен съвет на СФБ, Централна контролна комисия и председател на редакционната колегия на сп. “Светът на физиката”.
7. Приемане на решение за размера на членския внос на СФБ.
8. Избор на почетни членове на СФБ.
9. Гласуване на решения на Конгреса.
Закриване след обявяване резултатите от гласуването по т. 6.

При липса на кворум, на основание чл. 48 от Устава на СФБ, Конгресът ще се проведе същия ден в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Документи:
Обява за конгреса.
Copyright® UPB, Sofia 2014
Webmaster: Viktor Gushterov